Ambi Pur 3vol náplň 20ml Spiced Apple

Kód: 7872
Značka: Ambi-Pur
125 Kč
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Náhradní náplně do osvěžovače vzduchu Ambi Pur 3volution s technologií OdourClear nepřetržitě eliminují nepříjemný vytrvalý zápach a zanechávají lehkou svěží vůni po dobu až 90 dnů (pokud se používají 12 hodin denně při nastavení nejnižší úrovně odpařování).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Náhradní náplně do osvěžovače vzduchu Ambi Pur 3volution s technologií OdourClear nepřetržitě eliminují nepříjemný vytrvalý zápach a zanechávají lehkou svěží vůni po dobu až 90 dnů (pokud se používají 12 hodin denně při nastavení nejnižší úrovně odpařování).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s kůží a očima.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní náplně
Hmotnost: 0.1 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: